Download hier de voorwaarden als PDF

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Schiphorst Kozijnen

Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de consument gedane aanbiedingen en met de consument gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op de levering en/of montage van kunststof gevelelementen, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder e, van deze voorwaarden. Deze voorwaardenzijn eveneens van toepassing op alle andere aan de consument gedane aanbiedingen en met hem gesloten overeenkomsten, een en ander voor zover Schiphorst Kozijnen aanbieder dan wel opdrachtnemer is. 2. Bij strijd tussen de inhoud van Schiphorst Kozijnen en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. Artikel 2: Definities 1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Schiphorst Kozijnen VOF:

Artikel 3: Het aanbod 1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van één maand en worden vergezeld van tekeningen. 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken, waarbij de door Schiphorst Kozijnen overlegde tekeningen en beschrijvingen als algemene richtlijnen worden beschouwd. Indien sprake is van noodzakelijke afwijkingen zal Schiphorst Kozijnen de consument terstond informeren. 3. De aanbieding van Schiphorst Kozijnen omvat in principe alle werkzaamheden behorende bij het in de aanbieding omschreven product, behoudens de hieronder bedoelde werkzaamheden. Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, schilder-, centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden zijn, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico van de consument. Demonteren van het oude kozijn en monteren van het (stel)kozijn zijn, wanneer noodzakelijk, onderdeel van de opdracht. 4. Het aanbod vermeldt niet het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden begonnen. Het aanvangstijdstip zal enkele weken van te voren worden gecommuniceerd en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van de op- of aflevering. 5. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting. 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’ of ‘regie’: a. Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht; b. Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet Schiphorst Kozijnen een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Schiphorst Kozijnen kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van Schiphorst Kozijnen in redelijkheid niet mogelijk is. 7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Schiphorst Kozijnen zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Schiphorst Kozijnen. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Schiphorst Kozijnen door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. 2. In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt Schiphorst Kozijnen langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument.

Artikel 5: Verplichtingen van Schiphorst Kozijnen 1. Schiphorst Kozijnen zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen. 2. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Schiphorst Kozijnen van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de consument geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 3. Schiphorst Kozijnen neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. 4. Schiphorst Kozijnen zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante: a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; b) onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies; c) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

d) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; e) onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens; al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Schiphorst Kozijnen openbaren en Schiphorst Kozijnen ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument 1. De consument stelt Schiphorst Kozijnen in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt ervoor dat hij tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens. 2. De consument zorgt voor eigen rekening en risico dat: a. het personeel van Schiphorst Kozijnen en alle overige door Schiphorst Kozijnen voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten; b. het bouwwerk voor vrachtauto’s aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg; c. elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van Schiphorst Kozijnen zijn; d. de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend; e. herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt. 3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument. 4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Schiphorst Kozijnen behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er desalniettemin vertraging, dan dient de consument de Schiphorst Kozijnen daarvan tijdig in kennis te stellen en wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen,redelijk is. 5. Als niet of niet tijdig is voldaan aan de in dit artikel gestelde voorwaarden of de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan Schiphorst Kozijnen te vergoeden, als deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend. 6. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; - onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; - onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.

Artikel 7: Meer- en minderwerk 1. Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van artikel 3 lid 6 onder a kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als Schiphorst Kozijnen het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld in artikel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten. 2. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan Schiphorst Kozijnen alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen. 3. Bij het bepalen van de benodigde werkzaamheden mag Schiphorst Kozijnen afgaan op hetgeen visueel van buitenaf waarneembaar is. Blijkt na het sluiten van de overeenkomst een afwijking van of aanvulling op de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk en heeft Schiphorst Kozijnen de oorzaak van deze afwijking of aanvulling niet visueel van buitenaf kunnen waarnemen, dan leveren deze werkzaamheden te allen tijde meerwerk op. 4. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden. 5. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Schiphorst Kozijnen respectievelijk consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet.

Artikel 8: Op- of aflevering van het werk 1. Het werk is opgeleverd wanneer Schiphorst Kozijnen aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard. 2. Het werk wordt voorts als opgeleverd beschouwd wanneer: - partijen een gezamenlijke opleveringscontrole hebben uitgevoerd, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde zijn gekomen. - uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat Schiphorst Kozijnen schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden. - de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd; - de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. Schiphorst Kozijnen is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 10: Betaling en eindafrekening 1. Bij koop heeft Schiphorst Kozijnen het recht de consument tot aanbetaling te verplichten van ten hoogste 40% van de prijs. Met aanbetaling wordt bedoeld de betaling(en) die de consument verschuldigd is bij het verstrekken van de opdracht. 2. Betaling(en) worden gedaan op een door Schiphorst Kozijnen aangewezen rekening. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. 3. Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering dient Schiphorst Kozijnen bij de consument de eindafrekening in. 4. Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk. Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Heeft Schiphorst Kozijnen een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, tenzij Schiphorst Kozijnen de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs. 5. Tenzij sprake is van contante betaling of pinbetaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen 7 dagen na factuurdatum. 6. De consument is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim vanaf het verstrijken van een betalingsdatum. Als de consument een betaling niet tijdig verricht, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. 7. Over een betaling die niet tijdig is verricht, kan Schiphorst Kozijnen rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW. Daarnaast zendt Schiphorst Kozijnen aan de consument één betalingsherinnering, waarin Schiphorst Kozijnen vermeldt dat de consument de gelegenheid heeft alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en welk bedrag aan incassokosten de consument verschuldigd zal zijn als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. 8. Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is Schiphorst Kozijnen gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Schiphorst Kozijnen op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 1. Na levering blijft Schiphorst Kozijnen eigenaar van geleverde zaken zolang de consument: - tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten; - voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; - vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

Artikel 12: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties 1. Schiphorst Kozijnen staat voor een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering, in voor de deugdelijkheid van de volgende geleverde en gemonteerde producten: a) Kunststof gevelelementen als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder f, inclusief het daarbij geleverde glas; b) Oppervlaktebehandelingen van kunststof gevelelementen (m.u.v. oppervlaktebehandelingen van roosters, waterslagen, zonwering, en dergelijke); 2. In afwijking van het vorige lid van dit artikel geldt voor hang- en sluitwerk, ventilatieschuiven en dergelijke, zonweringen een garantieperiode van 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering. 3. Voor alle overige producten geldt de eventueel door de toeleverancier aan Schiphorst Kozijnen verleende fabrieksgarantie, die door Schiphorst Kozijnen zal worden uitgevoerd. 4. Schiphorst Kozijnen staat alleen in voor de deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten als er sprake is van normaal gebruik en onderhoud. 5. De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product of dienst zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt. Niet binnen bekwame tijd klagen heeft tot gevolg dat de consument er geen beroep meer op kan doen dat een product of dienst gebrekkig is. 6. Schiphorst Kozijnen is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De consument zal Schiphorst Kozijnen hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan Schiphorst Kozijnen het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijke eveneens zonder kostenberekening toestaan; 7. De garantie zoals bedoeld in lid 1 en lid 2 vervalt, als: - gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en glas schade die niet veroorzaakt wordt door een constructie fout in de ramen; - gebreken het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; - gebreken het gevolg zijn van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu; - gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechts opvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken; - gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schiphorst Kozijnen; - de consument niet, behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Schiphorst Kozijnen gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit. 8. Als Schiphorst Kozijnen ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom. 9. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Het Nederlands recht is van toepassing. 2. Geschillen zullen worden beslecht door een geschillencommissie, tenzij de consument, die zich schriftelijk jegens Schiphorst Kozijnen op dit beding heeft beroepen, kenbaar maakt dat hij voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een met een consument gesloten overeenkomst tot levering en/of montage van kunststof gevelelementen, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn. 3. Van andere geschillen dan die genoemd in het vorige lid van dit artikel neemt de Nederlandse burgerlijke rechter kennis die bevoegd is in de woonplaats van consument